Supplier Terms and Conditions

                                                                                                 Leverantörsvillkor

                                                                           

                                                                                                    Veidekkehuset:
                                        Beskriver hur vi ser på oss själva, hur vi vill agera och vad som är syftet med vår verksamhet.

                                                                           - Grunden är stadigt gjuten med våra värderingar. 
                                              - Pelarna belyser vårt fokus på att involvera människor för att bära upp verksamheten. 
                              - Taket ringar in syftet med vår verksamhet – att skapa bestående värden tillsammans med de som berörs.

 

                                         Följande villkor anknyter till Veidekkes värderingar och gäller för dig som leverantör

Profesjonell: Vårt sätt att agera. Vi behandlar alla med respekt, är väl förberedda och ser till att vi har rätt kompetens för uppgiften. Vi är inriktade på att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt.
För dig som leverantör innebär detta att följa dessa arbetsplatsrutiner:

 • Bära synligt ID06-kort kompletterat med ett legitimeringskrav baserat på ett giltig legitimering.
 • Bära av Veidekke godkänd skyddsutrustning.
 • Noll tolerans mot någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.
 • Noll tolerans avseende alkohol- och droger på arbetsplatserna. Stickprovskontroller genomförs på Veidekkes arbetsplatser.
 • Genomfört Byggföretagens säkerhetsutbildning innan arbetsplats beträdes : https://buc.se/byggbranschens-interaktiva-sakerhetsutbildning

Redelig: Ett handslag gäller inte, vi är betydligt mer seriösa än så. Vi tummar inte på våra värderingar eller de ramar som lagar, regler och etiska riktlinjer anger. 
För dig som leverantör innebär detta att aktivt verka för en seriös byggbransch på lika villkor och efterleva följande krav :

 • Giltigt kollektivavtal krävs för att utföra tjänster åt Veidekke. Undantag enmansföretag.
 • Efterleva Veidekkes Supplier Code of Conduct - Etiska riktlinjer för leverantörer
 • UE i 2 led: Som entreprenör har ditt företag endast rätt att anlita en underentreprenör, detta innebär att din underentreprenör inte får anlita i sin tur en underentreprenör. Krävs undantag ska detta godkännas av Veidekke. Veidekke har även rätt att neka.

Entusiastisk: Vi är engagerade i det vi gör och söker värdeskapande lösningar för alla inblandade parter. Vi tror att goda lösningar skapas när våra anställda och leverantörer tillsammans har ”gøy på jobbet”. 
För dig som leverantör innebär detta att vår förväntan är:

 • Ett engagemang för projektets och arbetsplatsens bästa
 • En prestigelöshet och ett skapande av positivt och involverande samarbete.

Grensesprengende: Vi är nyfikna och öppna för att utmana invanda tankesätt. Vi uppmanar våra medarbetare tänka annorlunda och söka nya sätt att lösa problem och utföra våra uppgifter. 
För dig som leverantör innebär detta att vara öppen för:

 • Nya idéer och tekniska lösningar
 • Att utmana våra traditionella arbetssätt och sätta utmanande mål.